0

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie MOTOGO

I.                   Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza Regulamin zakupów w sklepie internetowym MOTOGO działającym w domenie www.sklep.motogo.pl, zwanym dalej Sklepem.
 2. Operatorem Sklepu jest MOTOGO Wojciech Żyła sp. k., ul. Zielna 4, 32-067 Tenczynek, działająca na podstawie wpisu do KRS, miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
 3. Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość sumy komandytowej: 200 000 PLN, NIP: 5130234472, REGON: 122795723, KRS: 0000453513, zwana dalej MOTOGO.
 4. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu.
 5. Konsument to Klient zawierający umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto to usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi za pomocą unikalnego identyfikatora informacji dotyczących towarów i usług zamówionych przez niego w Sklepie oraz umożliwiająca zamawianie towarów i usług w Sklepie, kontroli stanu rozliczeń ze Sklepem, a także możliwości wglądu i poprawiania danych osobowych. Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w Sklepie osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawniania identyfikatora i hasła osobom trzecim.
 7. Produkty to towary i usługi dostępne dla Klienta w Sklepie.
 8. Korzystanie z Konta nie jest warunkiem koniecznym do zamawiania Produktów.
 9. Do uruchomienia i korzystania ze Sklepu niezbędny jest komputer podłączony do Internetu, wyposażony w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w aktualnej wersji lub równorzędną.
 10. Zamawianie Produktów ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 11. Klient oświadcza, że przed każdorazowym dokonaniem zamówienia Produktu zapoznał się z aktualnie obowiązującym regulaminem i akceptuje jego zapisy.

 

II.                   Przetwarzanie danych osobowych

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych osobowych w celu założenia Konta lub złożenia zamówienia. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne, MOTOGO ma prawo usunąć konto i nie zrealizować zamówienia złożonego przez Klienta, niezwłocznie zwracając Klientowi wniesione przez niego opłaty.
 2. MOTOGO ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do świadczenia usługi Konta lub realizacji zamówienia. Podanie następujących danych osobowych w przypadku osób fizycznych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu założenia Konta lub złożenia zamówienia:
   a. nazwisko i imiona Klienta,
   b. adres zamieszkania,
   c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
   d. adres poczty elektronicznej Klienta,
   e. numer telefonu.
 3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. MOTOGO ma prawo przekazać dane osobowe Klienta w celu realizacji płatności elektronicznych następującym podmiotom:
  a. PayU S.A., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399
 5. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez MOTOGO o prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

 

III.                   Zamówienia i płatności

 1. Zamówienia w Sklepie przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach wolnych.
 3. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
   a. gotówka przy odbiorze osobistym,
   b. przedpłata na rachunek bankowy MOTOGO,
   c. płatności elektroniczne,
   d. za pobraniem.
 4. MOTOGO dostarcza produkty na terenie całej Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 5. Klient dokonuje wyboru formy płatności w trakcie składania zamówienia.
 6. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy Produktów podczas składania zamówienia spośród dostępnych sposobów.
 7. W przypadku, gdy zamówione produkty mają zostać wysłane poza granice Rzeczpospolitej Polskiej niezbędny jest wcześniejszy kontakt z MOTOGO w celu ustalenia indywidualnej opłaty za wysyłkę.
 8. Koszty wysyłki Produktów ustalane są dla każdego zamówienia  indywidualnie. W przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu koszt wysyłki uzależniony jest od łącznej wagi wszystkich zamówionych Produktów.
 9. W przypadku zamówienia produktów o wadze przekraczającej 30 kilogramów MOTOGO zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu ustalenia kwoty należnej za wysyłkę w sposób indywidualny.
 10. MOTOGO informuje każdorazowo Klienta o kwocie należnej za wysyłkę na etapie finalizacji zamówienia składanego przez Klienta. Składając zamówienie Klient akceptuje koszty wysyłki ustalone dla tego zamówienia.
 11. Złożenie zamówienia równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta MOTOGO oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usługi. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia przez MOTOGO za pomocą poczty elektronicznej złożonej oferty i przystąpienia do realizacji umowy.
 12. Warunkiem realizacji zamówienia rozumiane jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym MOTOGO lub otrzymanie przez MOTOGO potwierdzenia zapłaty przez podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że Klient wybrał formę płatności za pobraniem.
 13. Wysyłka zamówionych Produktów następuje w ciągu 48 godzin od przyjęcia oferty przez MOTOGO.
 14. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT wystawianej na życzenie Klienta.
 15. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 16. MOTOGO zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz dostępnego asortymentu. Zmiana nie ma wpływu na złożone przez Klienta i przyjęte przez MOTOGO oferty, które realizowane są na warunkach zgodnych ze złożoną przez Klienta ofertą.
 17. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy.
 18. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy
  użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

 

IV.                   Reklamacje

 1. Reklamacja Klienta dotycząca zamówionych Produktów powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres MOTOGO wraz z reklamowanymi Produktami. Reklamacja powinna zawierać:
   a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz login w sklepie,
   b. zarzuty Klienta,
   c. okoliczności uzasadniające reklamację,
   d. okoliczności wystąpienia i wykrycia wady w tym datę jej wykrycia,
   e. ewentualny żądany sposób rozwiązania reklamacji.
 2. Sklep zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze wskazanymi wadami produktu MOTOGO przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia dodatkowych okoliczności.

 

V.                   Postanowienia końcowe

 1. MOTOGO nie przyjmuje przesyłek pocztowych lub kurierskich za pobraniem.
 2. MOTOGO zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydania przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących MOTOGO określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego MOTOGO określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie MOTOGO których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej MOTOGO.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu MOTOGO poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres podany przez Klienta w Koncie. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a Konto zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.
 4. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.
 5. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby MOTOGO. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Konsumentem.
 6. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody MOTOGO wyrażonej w formie pisemnej.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 8. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu które te prawa mogłyby ograniczać.

 


Kontakt ze sklepem

Zapraszamy do kontaktu